• ایمیل: info@aryandt.com

  • تلفن: ۵-۶۶۵۶۹۷۳۴ / ۶۶۵۹۴۷۱۸

  • فکس: ۶۶۵۹۴۷۱۹

دور بودن از عیب های زیانبخش برای هر قطعه ای و یا دستگاهی که از مجموعه ای از قطعات تشکیل شده است و همچنین ساختارهای مختلف مواد ، به طوریکه آنها در معرض شکست زودرس نابهنگام قرار نگیرند، بسیار حائز اهمیت است . انواع دستگاه های بازرسی و تکنیک های مختلف طی سالیان متمادی تکامل یافته اند و روش های جدیدی هم هنوز در حال توسعه هستند تا با فرآیندهای مختلف ، سالم و بی نقص و قابل اعتماد بودن قطعات و مجموعه ها را آزمایش کنند. آزمون های غیرمخرب و روش های اندازه گیری به طور گسترده ای برای بازرسی های روزانه نگهداری و کنترل کیفیت قطعات تولیدی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند و قسمتی از برنامه های عادی بازرسی قطعات برای سرویس و نگهداری هستند.

آزمون های غیرمخرب و روش های اندازه گیری به طور گسترده ای برای بازرسی های روزانه نگهداری و کنترل کیفیت قطعات تولیدی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند و قسمتی از برنامه های عادی بازرسی قطعات برای سرویس و نگهداری هستند.

خدمات بازرسی این شرکت شامل:

  • بازرسی مخازن تحت فشار، سازه های صنعتی و فلزی ، جرثقیل
  • نام تعدادی از پروژه های انجام شده یا در حال اجرا به عنوان نمونه به شرح زیر می باشد:
  • شرکت نارگان
  • شرکت توسعه صنایع تاسیساتی ایران
  • شرکت آسه صنعت
  • شرکت نماد صنعت سدید